Kezdőlap

Mátyás Flórián Könyvtára

Mátyás Flórián

(1818. május 3. Felsődetrehem – 1904. április 2. Pécs)

Mátyás FlóriánJogász, nyelvész, történetíró, akadémikus Tanulmányait patrónusok segítségével és 15 év önképzéssel végezte. Megfordult Keszthelyen, Kolozsvárott, Kátán, Nagyszebenben, Eszéken, Zárán, és végül Pécsett. 1838 őszén a ragusai piaristáknál tanított, majd ezután került Pécsre, ahol 1842-ben jogi diplomát szerzett. Jogi hivatását feladva azonban néhány évig főnemesi családoknál házi-tanítóskodott. Nyelvészeti érdeklődése ekkorra kiforrott.

Anyanyelvén kívül kilenc nyelven beszélt. A nyelvrokonság kérdésében a finnugor rokonságot elutasítók körébe tartozott. 1858-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd 1898-ban rendes tagja lett. Pécsett tanárként, vármegyei aljegyzőként és törvényszéki bíróként működött. Nyelvészeti kutatásainak negatív fogadtatása miatt érdeklődése élete végén a középkori történeti forrásművek felé fordult.

Mátyás Flórián könyvtára 1904-ben bekövetkezett halála után a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége kezelésébe került állami letétként, majd Majorossy Imre pécsi polgármester közbenjárására a Pécsi Városi Múzeumnak ajándékozta a főfelügyelőség. A könyvtár rendezési feladatait Tordai Ányos kapta meg. A Pécsi Egyetemi Könyvtár megalakulása után a Városi Múzeum Könyvtárát – a Mátyás Flórián hagyatékkal együtt – az universitas gyűjteményében helyezték el. Az 1345 művet, 2073 kötetben tartalmazó könyvgyűjtemény gazdag gyűjteménye egyrészt tulajdonosa tudományos érdeklődését fedi le (nyelvészet, történettudomány), de jelentős a hittudományi, filozófiai, jogi és a klasszikus irodalmi része is. Körülbelül száz 16–17. századi könyvritkaság lelhető fel benne.

Mátyás Flórián könyvtárából az országos főfelügyelet csupán két könyvet tartott vissza: Sylvester János Uj testamentum fordítását és egy 1519-ből származó Berviárium Strigoniensét. E kettő ma az Országos Széchényi Könyvtár állományában található. Helyettük a Nemzeti Múzeum akkor cserepéldányokat küldött.

 Az állomány összetétele:

  • Nyelvtudomány – szanszkrit, perzsa, görög, latin, arab, török, ó-egyiptomi, cigány nyelvtan, magyar nyelvtudomány, magyar-finnugor nyelvrokonság,  szláv nyelvek története
  • Történettudomány – klasszikus történetírás, világtörténet, a magyar történetírás forrásai, forrásgyűjtemények
  • Jogtudomány – a magyar jogtörténet forrásai, nevezetesebb országgyűlési törvénycikkek, egyházi és polgári jogi munkák
  • Természettudományok – a háztartás és a gazdaság kérdései, klasszikus természettudományi munkák, csillagászat, szőlőművelés, méhtenyészet, lóidomítás, orvostudományi munkák, homeopátia, állatorvostan
  • Filozófia-vallástudomány – mágia, spiritizmus, miszticizmus, a természetfeletti világ
  • Klasszikus világirodalom – ókori görög és latin szerzők művei, középkori és újkori francia, olasz, angol, német irodalom
  • Magyar irodalom – felvilágosodás, reformkori és kortárs irodalom

A Mátyás Flórián-könyvtár katalógusai elérhetők a Történeti Gyűjtemények Osztályán:

  • Mátyás Flórián a M[agyar] T[udományos] Akadémia r[endes] tagja könyvtárának lajstroma. Felvéve Pécsett, 1904. évi ápril 6-14-én.
  • Mátyás Fl[órián] könyveinek betürendes és szakjegyzéke. (A Városi Múzeum katalógusa)
  • Leltári Napló l.sz. 1-1740. (Mátyás F[lórián] könyvtára (Az Erzsébet Tudományegyetem Könyvtárának leltári naplója az átvett kötetekről)